Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Cine are calitatea de somer?

Persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a)  este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b)  starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c)  nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;
d)  este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.
 
În vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj persoanele care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare, sunt persoanele care se pot gasi in una din urmatoarele situatii:
a)  le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor;
b)  le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
c)  le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
d)  au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoare indicatorului social de referinta, in vigoare;
e)  au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
f)  le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
g)  reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitive, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimonial acestora.
 
Sunt asimilate somerilor persoanele care  nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a)  sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
b)  sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
 
Ce reprezinta indemnizatia de somaj?
O compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca;
Cine sunt beneficiarii indemnizatieii de somaj?
     1. Somerii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
     a)  au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
     b)  nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
     c)  nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
     d)  sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliu sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
     2. Persoanele asimilate somerilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
      a)  sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, in termen de 60 de zile de la absolvire;
Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj?
Indemnizatia de somaj se acordă pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare:
a)   6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an si pentru absolventi;
b)   9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c)   2 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cand inceteaza plata indemnizatiei de somaj?
 a)  la data încadrării in munca, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
 b)  la data când realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;
 c)  la 90 de zile de la data emiterii autorizației de funcționare pentru a desfășura activități independente sau a certificatului de înmatriculare, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;
 d)  la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de munca conform pregătirii sau nivelului studiilor;
 e)  la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării si de formare profesionala sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
 f)  dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depășește 12 luni;
 g)  la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limita de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate depășește 12 luni;
 h)  la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limita de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;
 i)  la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni;
 j)  la data începerii executării unei pedepse private de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;
 k)  în cazul decesului beneficiarului;
 l)  la expirarea termenelor prevăzute pentru repunerea în plată, după suspendare în anumite condiții;
 m)  la expirarea termenelor prevăzute de lege la momentul stabilirii dreptului;
n)  la data admiterii intr-o forma de învățământ, în cazul absolvenților;
o)  la data de la care își începe desfășurarea activității în funcții elective sau la data la care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;
p)  la data angajării, conform legii, pe baza de contract, în situația soldaților și gradaților voluntari;
q)  la data promovării concursului național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi, în condițiile legii;
r)  de la data la care se desfășoară o activitate pentru o perioada mai mare de 12 luni, conform legii.
s)  nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mari decât valoare indicatorului social de referință, în vigoare.

Cine nu beneficiază de indemnizație de somaj?
Nu beneficiază de indemnizație de șomaj:
  a)  persoanele care, la data solicitari dreptului refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor;
  b)  persoanele care refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
  c)  absolventii care, la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;
  d)  absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii;
  e)  persoanele care au incetat raporturile de munca sau de serviciu prin acordul partilor sau prin demisie.
Cine poate oferi servicii de mediere?
Medierea muncii se poate realiza pe lângă agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă si contracost de cãtre furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditaţi de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca.
 
De când se acordă indemnizaţia de şomaj?
Indemnizaţia de şomaj se acordă la cerere, dupã caz, de la data:
a)  încetãrii raporturilor de muncã/ de serviciu;
b)  încetãrii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
c)  expirãrii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe baza de contract;
d)  încetãrii calitãţii de membru cooperator;
e)  încetãrii contractului de asigurare pentru şomaj;
f)  încetãrii motivului pentru care au fost pensionate;
g)  încetãrii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncã sau de serviciu;
h)  rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti;
i)  încetãrii activitãţii desfãşurate exclusiv pe baza convenţiei civile;
j)  expirãrii perioadei de 60 de zile, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
k)  absolvirii, pentru absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.
Indemnizaţia de şomaj se acordã de la data menţionată mai sus, dacã cererea este înregistratã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în termen de 10 de zile. Dacă cererea este înregistrată după cele 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizaţia de şomaj se acordã începând cu data înregistrãrii cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decãdere din drepturi.
Ce este un şomer?
Şomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a)  este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani şi pânã la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b)  starea de sãnãtate şi capacitãţile fizice şi psihice o fac aptã pentru prestarea unei munci;
c)  nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã, în vigoare, respectiv 500 ron;
d)  este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare, dacã s-ar gãsi un loc de muncã;
e)  şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevãzute mai sus şi se înregistreazã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţioneazã în condiţiile prevãzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncã.
Cine poate beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002?
Beneficiari ai prevederilor legii nr. 76/2002 sunt persoanele in cãutarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmãtoarele situaţii:
a)  au devenit someri;
b)  nu au putut ocupa loc de muncã dupã absolvirea unei instituţii de învãţãmânt;
c)  ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d)  au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie internaţionala, conform legii;
e)  cetãţeni strãini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncã sau au realizat venituri în România, conform legii;
f)  nu au putut ocupa loc de munca dupã repatriere sau dupã eliberarea din detenţie.
  Care sunt categoriile de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj?
a)  persoanele care desfãşoarã activitãţi pe bazã de contract individual de muncã sau pe bazã de contract de muncã temporarã, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari;
b)  funcţionarii publici si alte persoane care desfãşoarã activitãţi pe baza actului de numire;
c)  persoanele care îşi desfãşoarã activitatea in funcţii elective sau care sunt numite in cadrul autoritãţii executive, legislative ori judecãtoreşti, pe durata mandatului;
d)  soldaţii şi gradaţii voluntari;
e)  persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
f)  alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi desfãşurate potrivit legii şi care nu se regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute mai sus, în condiţiile în care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective existã obligaţia, potrivit legii, de platã a contribuţiei de asigurãri pentru şomaj.
De ce servicii beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă?
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la ANOFM, beneficiază de următoarele servicii:
a)  informare şi consiliere profesionalã;
b)  medierea muncii;
c)  formarea profesionalã;
d)  consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
e)  completarea veniturilor salariale ale angajaţilor;
f)  stimularea mobilitãţii forţei de muncã.
Primele patru servicii pot fi oferite şi contra cost de cãtre furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditaţi şi/sau autorizaţi în condiţiile legii.
Cum se calculează cuantumul indemnizaţiei de şomaj?
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se acordă în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
a)  75% din valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b)  suma prevãzutã mai sus la care se adaugã o sumã calculatã prin aplicarea asupra mediei salariului de bazã lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.
Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, menţionate mai sus, sunt:
a)   3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
b)   5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c)   7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
d)   10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.
Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.