Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Întrebări frecvente

Cine are calitatea de şomer de lungă durată?

Persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

Cine are calitatea de şomer?

Are calitatea de şomer persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)  este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b)  starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c)  nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;

Ce obigatii au angajatorii fata de persoanele asigurate in sistemul asigurărilor pentru şomaj?

Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea persoanele asigurate obligatori prin efectul legii au obligaţia sa depună Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominal a persoanelor asigurate, prevăzută de lege, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

In ce condiţii se pot asigura persoanele care au angajator care nu are sediul social ori reprezentanţă pe teritoriul României?

Persoanele care sunt supuse legislaţiei de asigurări sociale din România în condiţiile prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene sau de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, având angajator care nu are sediul social ori reprezentanţa pe teritoriul României, se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România prin încheierea unui contract de asigurare pentr

Care este suma minimă, respectiv maxima, pentru care persoanele se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj?

Venitul lunar pentru care se asigură nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.

Ce condiţie suplimentară trebuie îndeplinită ca o persoană din cele menţionate să poată încheia un contract de asigurare la sistemul de şomaj?

Persoanele menţionate în actul normativ pot încheia contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Care sunt categoriile de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj?

a)   persoanele care desfăşoară activităţi pe baza de contract individual de munca sau pe bază de contract de muncă temporară, în condiţiile legii,   cu excepţia   persoanelor care au calitatea de pensionari;
b)   funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire; persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul
autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;
c)   persoanele care au raport de munca în calitate de membru cooperator;

Ce înseamnă asigurat, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare?

Persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, şi pentru care angajatorul este obligat să retina şi să plătească contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, precum şi persoana care se asigură prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj.

Ce documente sunt necesare pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă?

a)   actul de identitate;
b)  actele de studii şi de calificare;
c)   carnetul de muncă sau alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
d)  adeverinţă medicală din care să rezulte ca persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori ca are eventuale restricţii medicale.

Cum îmi pot găsi un loc de muncă în România?

Persoana interesată se va înregistra la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.